Technická podpora: +420 607679556 , e-mail: podpora@clr-czech.com
0 pol.0,00 

Žádné produkty v košíku.

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI CLR s.r.o. , platný od 1.1.2020

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Reklamační řád upravuje vztahy mezi firmou CLR s.r.o. (dále jen Prodávající) a odběratelem (dále jen    Kupující).

1.2. Záruční doba je 24 měsíců ode dne vystavení daňového dokladu. Pokud je záruční doba prodloužena, případně zkrácena (bazar, výprodej..), je tato skutečnost uvedena na daňovém dokladu.

1.3.  Záruční list je v souladu se zákonem (Zákon č. 40/1964 Sb § 620) nahrazován fakturou – daňovým dokladem, která je vždy součástí dodávky spolu s návodem k použití. Pokud není návod přiložen u výrobku, lze ho ve většině případů nalézt na našem webu u popisu jednotlivých výrobků. V případě, že u zboží záruční list je, je možné jej na žádost Kupujícího potvrdit osobně nebo poštou v provozovně Prodávajícího. Instalace zboží ani jeho montáž nejsou součástí kupní smlouvy. Instalaci lze objednat přímo v e-shopu, případně telefonicky.

 

2. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

2.1. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout okamžitě po převzetí od Prodávajícího nebo od smluveného dopravce. V případě doručování smluvním dopravcem je Kupující povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal nebo originální páska, je Kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, příp. nepřevzít zásilku jako celek.

2.2. V případě, že Kupující po otevření zásilky zjistí její nekompletnost, je povinen tuto skutečnost do tří dnů písemně oznámit Prodávajícímu.

 

3. MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

3.1. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo Prodávajícího:  CLR s.r.o., Svitavská 3b, 67801 Blansko

3.2. Pokud je pro reklamované zboží určen na území České Republiky autorizovaný servis, je Kupující povinen uplatnit reklamaci přímo v tomto servisu.

3.3. Kupující je povinen dopravit reklamované zboží do místa uplatnění reklamace, a to s ohledem na co nejnižší náklady na přepravu. Pokud tak nemůže učinit, dohodne Kupující s Prodejcem jiný způsob dopravy. Kupující je povinen předat Prodávajícímu reklamovaný produkt čistý a v takovém stavu, v jakém jej zakoupil.

3.4. Zboží z vyřízené reklamace je zasláno Kupujícímu zdarma s novou objednávkou nebo samostatně

 

4. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

4.1. Kupující postupuje dle odkazu “Jak vytvořit reklamaci

4.2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou obsluhou, instalováním neoriginálního softwaru, provozováním zboží v prostředí, pro které není určeno, provozováním zboží v rozporu s návodem k použití, běžným opotřebením a na výrobky, u kterých byla porušena ochranná plomba. Záruční doba se taktéž nevztahuje na výrobky u kterých vznikla závada z důvodu dodatečné instalace jiných částí systému, které nebyly dodány prodejcem ( např. vada vzniklá instalací vadného, případně nedoporučeného HDD do DVR….)

4.3. Vady musí Kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. 

4.4. V případě, že došlo k závadě na zařízení, ke kterému byla vázaná jakákoliv softwarová licence, nenese Prodávající odpovědnost za ztrátu této licence.

4.5. Kupující je povinen do popisu závady uvést jakékoliv nadstandardní dohody, které učinil s pracovníky Prodávajícího. Pokud tak neučiní, nebude na tyto dohody brán zřetel.

4.6. Kupující odešle reklamované zboží na adresu prodejce pomocí dopravní služby.  Pokud tak nemůže učinit, dohodne Kupující s Prodávajícím jiný vhodný způsob dopravy. Reklamované zboží musí být zasláno bez jakýchkoliv dobírkových částek!

 

5. DALŠÍ USTANOVENÍ 

5.1. Reklamace nelze uznat tehdy, pokud je produkt dodatečně opatřen nálepkami, štítky či popisky, zboží je jakýmkoliv způsobem upraveno, případně jsou odstraněny připojovací konektory (napájecí a BNC – zdroje, kamery……)

5.2. Prodávající si vyhrazuje právo řešit reklamace také dobropisem v původní nákupní ceně, případně výměnou za alternativní náhradu (po dohodě se zákazníkem).

 

6. VRÁCENÍ PENĚZ

6.1. V případě, že Kupující vrací zboží (v zákonné lhůtě 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu), je povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu e-mailem, pomocí formuláře

e-mail pro zaslání odstoupení od kupní smlouvy: odstoupeni.cctv@clr-czech.com

Při vracení zboží je nejprve provedena kontrola vráceného zboží. Po kontrole zboží je prodávajícím vystaven dobropis na vrácené zboží, který musí zákazník potvrdit a doručit na adresu prodávajícího, společně s kopií původního nákupního dokladu. Následně prodávající provede vrácení domluvené finanční částky na zákazníkem uvedený bankovní účet. Vyřízení vrácení zboží Prodejcem (vrácení peněz na účet kupujícího) trvá obvykle 14 dnů od dodání veškerých potřebných dokladů kupujícím. Pokud Kupující potřebné doklady nedodá, není vrácení zboží Kupujícímu možné. 

6.2. Výrobky a zboží objednané, vyrobené nebo upravené na míru dle požadavku zákazníka a software nebo licence nelze vracet.

6.3. Zboží k vrácení zasílá Kupující na své náklady. Zásilky zaslané na dobírku nebudou od dopravce převzaty. 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Neoprávněné reklamace Prodávající vyřídí zamítnutím. Kupující může reklamaci znovu podat jako nezáruční a pak je povinen uhradit Prodávajícímu všechny náklady, které vznikly posuzováním, diagnostikou a řešením takové reklamace. Ceny posouzení, diagnostiky a sazebník práce reklamačního oddělení jsou uvedeny v ceníku Prodávajícího, který na požádání zašleme.

7.2. Neoprávněnou reklamací se rozumí reklamování produktu, který nesplňuje jakoukoliv podmínku stanovenou tímto reklamačním řádem.

7.3. Tento reklamační řád je platný od 1.1.2020 a vztahuje se na zboží zakoupené ode dne jeho platnosti.

7.4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu reklamačního řádu.

Translate »